Gebruiksvoorwaarden website Vesselbay.com
Vesselbay.com B.V. (“Vesselbay.com”) is gevestigd aan de Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam 

I. Algemene Gebruiksvoorwaarden
1. Voor het bezoeken van onze website hebben wij onderstaand duidelijke spelregels opgesteld. Deze zijn op u van toepassing door het bezoeken van onze website. 
2. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27  mei 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website Vesselbay.com.nl (de "Website"), zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie.
3. Vesselbay.com kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.  

2. Aanvullende voorwaarden voor de diensten van Vesselbay.com
Voor de diensten van Vesselbay.com gelden aanvullende voorwaarden: de algemene voorwaarden. Deze zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met de Gebruiksvoorwaarden. 

3. Bescherming van uw privacy  
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website
1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
2. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Vesselbay.com. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. 

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
1.Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Vesselbay.com. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Vesselbay.com verzonden. 
2. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Vesselbay.com kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website:
a. Vesselbay.com kan het account van de desbetreffende Gebruiker opheffen en de Gebruiker uitsluiten van de diensten van Vesselbay.com 
b. Vesselbay.com kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

6. Functioneren Website
Wij kunnen niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

7. Beperking aansprakelijkheid Vesselbay.com
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van Vesselbay.com;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte vaartuigen via de Website;
(v) wijzigingen in de diensten van Vesselbay.com of wijzigingen in of op de Website. 

8. Wijzigingen van de diensten en de Website
Vesselbay.com kan de Website of delen daarvan te allen tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

9. Overige bepalingen
Vesselbay.com kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Vesselbay.com zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Vesselbay.com gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
Regels voor het plaatsen van en reageren op advertenties

10. Vesselbay.com is een advertentieplatform
1.Vesselbay.com is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
2. Vesselbay.com is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Een door een gebruiker uitgebracht bod op een in een advertentie aangeboden vaartuig is een niet bindende indicatie van een prijs die gebruiker bereid is te betalen en is voor zowel Adverteerder als Gebruiker niet bindend.
3. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. 

11. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website         
1. Het opmaken van een Advertentie: 
a. In iedere Advertentie  mag maar één concreet vaartuig worden aangeboden 
b. Elke Advertentie dient een omschrijving van het aangeboden vaartuig te bevatten.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. 
2. Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het vaartuig dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 
b. Een Advertentie mag geen persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
e.  Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
3. Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op vaartuigen. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het vaartuig te kennen. 

12. Het plaatsen van een Advertentie
1. Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
2. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.
 
13. Biedingen zijn niet bindend
1. Een bod op een vaartuig via de website is niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 
2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

14. Regels voor het aanbieden van een vaartuig 
1.  Adverteerders die als ondernemer hun vaartuigen aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.
2. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie bij Vesselbay.com indienen. 
3. Adverteerders dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om vaartuigen te verkopen en/of de bevoegdheid van Gebruikers om vaartuigen te kopen. Vesselbay.com geeft daarover geen garantie. 
4. Vesselbay.com kan niet garanderen dat de vaartuigen die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  

15. Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid Vesselbay.com
1. Iedere Gebruiker vrijwaart Vesselbay.com voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte vaartuigen.

16. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd
1. Vesselbay.com kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de Vesselbay.com, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.
2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.
3. De opmaak van Advertenties kan dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.